DEVMARİN DENİZCİLİK A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

DEVMARİN DENİZCİLİK A.Ş. (“DEVMARİN”) olarak kişisel verilerin korunmasına azami miktarda önem verdiğimizi belirtmek isteriz. DEVMARİN olarak web sitemize erişmiş olan ziyaretçilerimize ilişkin kişisel verileri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK), ilgili diğer mevzuata, Kişisel Verileri Koruma Kurulu ilke kararlarına uygun şekilde işlemekteyiz. Kişisel verilerinizin toplanma tarzı, verilerinizin işlenme amaçları, hukuki sebepleri ve KVKK m.11 uyarınca haklarınız ve veri sorumlusuna başvuru usulü konularında sizlere bilgi vermek isteriz.

1. Kişisel Veri
KVKK m.3/1-d uyarınca kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir. DEVMARİN olarak, veri sorumlusu sıfatı ile kişisel verilerinizi KVKK ve ilgili diğer mevzuata uygun şekilde işlemekteyiz.

2. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, DEVMARİN’in web sayfalarında bulunan iletişim, mailing ve telefon ile tarafımızla paylaşmış olduğunuz bilgileriniz, DEVMARİN tarafından yetkili olarak belirlenmiş veri işleyen sıfatını haiz gerçek ve/veya tüzel kişiler tarafından e-mail, fiziki form ve evrak, telefon, web sayfaları, çeşitli sözleşmeler ile otomatik – yarı otomatik olan veya olmayan yollarla, yazılı, sözlü veya elektronik olarak KVKK m.5 ve m.6’da yer alan şartlar ve hukuki sebepler ile toplanabilmektedir.

3. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları
Kişisel verileriniz KVKK m.4’te öngörülen ilkelere ve KVKK m.5 ve m.6’da hüküm altına alınan şartlara uygun şekilde işlenebilecektir.

 • İşin, sektörel yasal düzenlemelerle uyumlu şekilde yürütülebilmesi,
 • Yasal ve sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi,
 • Web sayfası üzerinden sunulan faaliyetlerin daha iyi hale getirilebilmesi ve geliştirilebilmesi,
 • Çevrimiçi iletişim kanalları vasıtasıyla açık rızanız dahilinde bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz ile size ulaşılması,
 • DEVMARİN’in iş süreçlerine ilişkin stratejilerin belirlenmesi ve tatbik edilmesi,
 • DEVMARİN ile iş ortaklığı ve/veya ticari ortaklık ilişkisi kurmuş gerçek ve/veya tüzel kişilerin hukuki, idari ve ticari güvenliğinin temini amaçları ile işlenebilecektir.

4. Kişisel Verilerin Aktarılması
Kişisel verileriniz, yurt içinde veya yurt dışında; DEVMARİN’in iş birliği içinde olduğu taraflara, DEVMARİN adına hizmet sağlayan gerçek ve/veya tüzel kişilere, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, iş ortaklarına; KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına ve Kurul kararlarına uygun olarak;

 • İşin, sektörel yasal düzenlemelerle uyumlu şekilde yürütülebilmesi,
 • Yasal ve sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi,
 • Web sayfası üzerinden sunulan faaliyetlerin daha iyi hale getirilebilmesi ve geliştirilebilmesi,
 • Çevrimiçi iletişim kanalları vasıtasıyla ve açık rızanız dahilinde bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz ile size ulaşılması,
 • DEVMARİN’in iş süreçlerine ilişkin stratejilerin belirlenmesi ve tatbik edilmesi,
 • DEVMARİN ile iş ortaklığı ve/veya ticari ortaklık ilişkisi kurmuş gerçek ve/veya tüzel kişilerin hukuki, idari ve ticari güvenliğinin temini amaçları ile aktarılabilecektir.


5. KVKK Kapsamındaki Haklarınız

KVKK m.11 çerçevesinde aşağıdaki haklara sahipsiniz;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini, düzeltme işleminin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Yasal sınırlar hariç olmak üzere Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini ve bu durumun kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.


6. Aydınlatma Metninde Yer Almayan Hususlar
İşbu aydınlatma metninde yer almayan hususlarda 6698 sayılı KVKK, ilgili diğer mevzuat, DEVMARİN Veri İşleme Politikası ve DEVMARİN Veri Saklama ve İmha Politikası hükümleri uygulanacaktır.